Sekretar Skupštine opštinei
       Zvijezdana Đurić

Skupština opštine imenuje i razrješava sekretara Skupštine opštine nakon sprovedenog javnog konkursa u skladu sa Zakonom.
Mandat sekretara Skupštine traje dok traje mandat saziva skupštine koja ga je izabrala.
Sekretar Skupštine opštine svoju dužnost obavlja profesionalno, na način utvrđen Poslovnikom Skupštine opštine.
Sekretar Skupštine opštine vrši dužnost po isteku mandata Skupštine opštine, do imenovanja vršioca dužnosti sekretara novog saziva Skupštine opštine.
Sekretar Skupštine opštine rukovodi Odsjekom za poslove Skupštine opštine i odgovara Skupštini opštine za svoj rad i rad Odsjeka za poslove Skupštine opštine. Glavni je i odgovorni urednik „Službenog glasnika opštine“. U saradnji sa predsjednikom Skupštine opštine i načelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine opštine.
Sekretar pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine opštine i vrši druge poslove utvrđene poslovnikom Skupštine opštine.

KONTAKT - PODACI:

  • Kancelarija broj 48
  • Prvog Krajiškog proleterskog batalјona 50
  • Kontakt telefon: 051/553-018
  • Faks: 051/553-017
  • E-mail: