Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
                      Sanja Pupovac

Nadležnosti Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove:

 • obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova, saobraćaja, zaštite čovjekove okoline, poslova održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u okviru propisane nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih ovlašćenja;
 • primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijative za rješavanje i predlaže rješavanje u tim oblastima;
 • priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata;
 • priprema analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti svog djelokruga;
 • vrši upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove izdavanja urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i izdavanja upotrebnih dozvola;
 • vrši kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije;
 • vrši kontrolu korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i predlaže naknade za korišćenje;
 • vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija);
 • vrši i druge poslove koje mu, u skladu sa zakonom, povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.

KONTAKT - PODACI:

 • Načelnik odjeljenja - Sanja Pupovac, dipl. inženjer građevinarstva
 • Kancelarija broj 26
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-038
 • Faks: 051/553-015
 • E-mail: