Predsjednik Skupštine opštine
        Dejan Kurtinović

Biografija:
Dejan Kurtinović rođen je 1981. godine u Banjaluci. Osnovnu školu je završio u Branešcima, a srednju Medicinsku školu u Banjaluci. Zvanje diplomiranog novinara stekao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, a zvanje magistra političkog menadžmenta i analitike stiče nakon odbrane magistarskog rada na temu „Politički marketning na internetu političkih partija u Republici Srpskoj“, takođe u Banjaluci. Tokom studiranja radio je u medijima kao novinar na Bum radiju, Pink radiju i Nezavisnoj televiziji. Više od četiri godine radio je kao šef tima medije i marketingu u Socijalističkoj partiji. Prije imenovanja na funkciju predsjednika Skupštine opštine Čelinac, radio je u JKAD „Gradsko groblje“ Banjaluka kao rukovodilac Operativnog centra Vrbanja. Oženjen, otac dvoje djece.

Skupština opštine ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara, koje bira na vremenski period trajanja mandata skupštine. Predsjednik i potpredsjednik skupštine biraju se na prvoj sjednici, iz reda odbornika, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, u skladu sa poslovnikom.
Predsjednik skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu opštine, saziva sjednice i njima predsjedava, te potpisuje akta skupštine.
Predsjednik svoju funkciju obavlja sa statusom zaposlenog lica.

Nadležnosti:

 • zastupa i predstavlja Skupštinu opštine
 • inicira stavljanje na dnevni red sjednice Skupštine, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine
 • učestvuje u pripremama Skupštine, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava
 • osigurava poštovanje načela i odredbi poslovnika o radu Skupštine, kao i poslovnika radnih tijela i kolegija Skupštine
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika, odbornika Skupštine, kolegija Skupštine tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine
 • vodi sjednice u skladu sa principima prakse demokratskog parlamentarizma i Poslovnika o radu Skupštine
 • osigurava saradnju Skupštine i načelnika opštine, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine
 • radi na ostvarenju saradnje sa skupštine drugih opština, te drugim organima i organizacijama, potpisuje akta usvojena od Skupštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i poslovnikom o radu Skupštine

KONTAKT - PODACI:

 • Kancelarija broj 49
 • Prvog Krajiškog proleterskog batalјona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-019
 • Faks: 051/553-017
 • E-mail: