За разматрање и припремање приједлога одлука и других аката и за стручну обраду, праћење и проучавање других питања из надлежности Скупштине општине, сходно Закону и Статуту, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине општине.

Радна тијела Скупштине општине дају мишљења, подносе приједлоге и извјештавају Скупштину општине о одређеним питањима из свог дјелокруга, а могу одлучивати изнимно и то само о питањима која су им на одлучивање дата овим Пословником или посебном одлуком Скупштине општине.

Радна тијела Скупштине општине имају предсједника, замјеника предсједника и одређени број чланова који се бирају из реда одборника. Радна тијела могу имати у свом саставу и чланове који нису одборници а који представљају релевантне стручњаке из области што је у надлежности радног тијела.

Радна тијела Скупштине општине формирају се према страначком саставу Скупштине општине, у највећој могућој мјери. Стална радна тијела у Скупштине општине су комисије и одбори. Комисија подноси Скупштини општине извјештаје о свом раду једном годишње.

Комисије раде у сједницама које су јавне. Комисија сарађује са другим комисијама и радним тијелима и може са њима одржавати заједничке сједнице.

Скупштина општине образује као стална радна тијела сљедеће комисије и одборе:

1. Комисија за прописе

 • Каранфилка Мрђа
 • Жељко Кузмановић
 • Зоран Кузмановић
 • Милан Пејановић
 • Жељко Дубравац

2. Комисија за привреду и финансије

 • Мирослав Јанковић
 • Гојко Дујаковић
 • Каранфилка Мрђа
 • Горан Тривић
 • Неђељко Ковачић

3. Комисија за награде и признања

 • Драшко Малић
 • Миленко Плавшић
 • Дарко Јанковић
 • Маријана Микановић
 • Тешић Жарко

4. Комисија за вјерска питања

 • Никола Радоњић
 • Милан Тепић
 • Љиљана Тривић

5. Комисија за спорт и културу

 • Драган Предић
 • Винка Кокан
 • Дарко Павловић
 • Милован Тодоровић
 • Жељко Алексић

6. Комисија за младе

 • Чедомир Јунгић
 • Александар Ћурковић
 • Драшко Малић
 • Софија Топић
 • Милица Јунгић

7. Комисија за борачка питања

 • Гојко Дујаковић
 • Велибор Микаћ
 • Зоран Спасојевић
 • Сретен Вујић
 • Драгољуб Маринковић

8. Комисија за равноправност полова

 • Борис Кузмановић
 • Милан Тепић
 • Љиљана Тривић
 • Младен Марјановић
 • Рената Слијепчевић

9. Верификациона комисија

 • Борис Кузмановић
 • Гојко Дујаковић
 • Велибор Микаћ

10. Комисија за избор и именовање

 • Мирослав Јанковић
 • Жељко Дубравац
 • Жељко Кузмановић
 • Драган Вуковић
 • Чедомир Јунгић

11. Етички одбор

 • Драган Кичић
 • Миленко Плавшић
 • Дарко Јанковић
 • Драгојла Драгојевић

       12. Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке

 • Зоран Спасојевић
 • Велибор Микаћ
 • Жељко Кузмановић
 • Горан Тубак
 • Дарко Павловић

  13. Одбор за регионалну и међународну сарадњу

 • Винко Џомбић
 • Каранфилка Мрђа
 • Драган Кичић
 • Радомир Тривић
 • Гранедина Драгојевић

14. Одбор за здравље

 • др Сања Греб Радмановић
 • Данијела Крминац
 • Синиша Беговић
 • Зорица Пејић
 • Верица Топић
 • др Бранкица Тодоровић
 • др Никола Радоњић
 • Ирена Трбић
 • др Драган Вуковић