Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
                Сања Пуповац

Надлежности одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове су:

 • обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, коришћења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлашћења;
 • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативе за рјешавање и предлаже рјешавање у тим областима;
 • припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга;
 • врши управне, стручне и административно-техничке послове издавања урбанистичких сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребних дозвола;
 • врши контролу инвестиционо-техничке документације;
 • врши контролу коришћења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за коришћење;
 • врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација);
 • врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Начелник одјељења - Сања Пуповац, дипл. инжењер грађевинарства
 • Канцеларија број 26
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-038
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл: