Начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности
              Витомир Кузмановић

Надлежности:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима;
 • припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга;
 • врши управне, стручне и административне послове за област из свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области;
 • врши управне, стручне, административне и друге послове које му у складу са законом повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности образују се два одсјека, и то:

 • Одсјек за привреду и развој
 • Одсјек за пољопривреду и друштвене дјелатности

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Начелник одјељења - Витомир Кузмановић, дипл. инжењер шумарства
 • Канцеларија број 47
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-043
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл: