Начелник одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију
Давид Дерајић

Надлежности одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију су:

 • обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката вршењем инспекцијског надзора у области трговине, туризма и угоститељства, пољопривреде, водопривреде, лова и риболова, здравства, социјалне заштите и санитарне инспекције, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, урбанистичко- грађевинских послова у складу са законом о уређењу простора, грађења и урбанизма, екологије, саобраћаја на подручју општине, комуналне инспекције у складу са Законом о комуналној инспекцији;
 • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима;
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга;
 • врши управне, стручне и административне и друге послове за области свог дјелокруга;
 • врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.

У оквиру Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију образују се два одсјека, и то:

 • Одсјек за инспекције
 • Одсјек за комуналну полицију

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Начелник одјељења - Давид Дерајић, дипломирани правник
 • Канцеларија број 29
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-053
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл:

 

Одсјек за комуналну полицију:

 • Шеф одсјека за комуналну полицију - Слађана Глигорић
 • Канцеларија број 28
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-054
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл: