Начелник одјељења за општу управу
Мирољуб Васић

Надлежности одјељења за општу управу су:

 • извршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општих аката који се односе на послове опште управе, грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др), мјесне заједнице, цивилну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара;
 • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
 • припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга;
 • врши управне, стручне и административне послове из области свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области;
 • врши управне, стручне, административне и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.

Одјељење за општу управу има два одсјека:

 • Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије
 • Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и заједничке послове

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Начелник oдјељења - Мирољуб Васић, дипл. инжењер шумарства
 • Kанцеларија број 21
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-031
 • Факс: 051/553-015
 • И-мејл:

Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије

 • Шеф одсјека: Петра Илић
 • Kанцеларија број 23
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-035
 • Факс: 051/553-015

Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и заједничке послове

 • Шеф одсјека: Витомир Ђурић
 • Kанцеларија број 18
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-029
 • Факс: 051/553-015