Предсједник Скупштине општине
     Дејан Куртиновић

Биографија:
Дејан Куртиновић рођен је 1981. године у Бањалуци. Основну школу је завршио у Бранешцима, а средњу Медицинску школу у Бањалуци. Звање дипломираног новинара стекао је на Филозофском факултету у Бањалуци, а звање магистра политичког менаџмента и аналитике стиче након одбране магистарског рада на тему „Политички маркетнинг на интернету политичких партија у Републици Српској“, такође у Бањалуци. Током студирања радио је у медијима као новинар на Бум радију, Пинк радију и Независној телевизији. Више од четири године радио је као шеф тима медије и маркетингу у Социјалистичкој партији. Прије именовања на функцију предсједника Скупштине општине Челинац, радио је у ЈКАД „Градско гробље“ Бањалука као руководилац Оперативног центра Врбања. Ожењен, отац двоје дјеце.

Скупштина општине има предсједника, потпредсједника и секретара, које бира на временски период трајања мандата скупштине. Предсједник и потпредсједник скупштине бирају се на првој сједници, из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са пословником.
Предсједник скупштине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице и њима предсједава, те потписује акта скупштине.
Предсједник своју функцију обавља са статусом запосленог лица.

Надлежности:

 • заступа и представља Скупштину општине
 • иницира стављање на дневни ред сједнице Скупштине, колегија и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине
 • учествује у припремама Скупштине, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава
 • осигурава поштовање начела и одредби пословника о раду Скупштине, као и пословника радних тијела и колегија Скупштине
 • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника, одборника Скупштине, колегија Скупштине током припреме и одржавања сједница Скупштине
 • води сједнице у складу са принципима праксе демократског парламентаризма и Пословника о раду Скупштине
 • осигурава сарадњу Скупштине и начелника општине, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине
 • ради на остварењу сарадње са скупштине других општина, те другим органима и организацијама, потписује акта усвојена од Скупштине и врши друге послове утврђене законом, статутом и пословником о раду Скупштине

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

 • Kанцеларија број 49
 • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
 • Контакт телефон: 051/553-019
 • Факс: 051/553-017
 • И-мејл: