Надлежности:

  • врши стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине општине, предсједника Супштине општине, комисија, одбора Скупштине општине, њених органа и радних тијела;
  • припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине уколико припрема тих аката није у надлежности одјељења и начелника општине.
    припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности;
  • врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника општине челинац;
  • врши послове протокола предсједника Скупштине општине;
  • врши дактилографске послове за потребе Скупштине општине;
  • врши друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама начелника општине.