Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Odluke
Filter 
1 Odluka o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje reklamnih medija na teritoriji opštine Čelinac 2013.
2 Odluka o utvrđivanju naziva ulica
PDF dokument
3 Odluka o komunalnoj nakanadi 2015.
4 Odluka o administrativnim taksama 2013.
5 Odluka o boravišnoj taksi
PDF dokument
6 Odluka o dopuni Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca
7 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta opštine Čelinac za 2016. godinu
8 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene korišćenja groblja i pogrebnih usluga na „Gradskom groblju“ u Čelincu 2013.
9 Odluka o izvršenju budžeta opštine Čelinac za 2017. godinu
10 Odluka o javnoj kanalizaciji 2012.
PDF dokument
11 Odluka o javnom vodovodu 2012.
PDF dokument
12 Odluka o komunalnim taksama 2017.
13 Odluka o komunalnom redu 2013.
14 Odluka o legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata
PDF dokument
15 Odluka o načinu i uslovima za prekopavanje i podbušivanje javnih površina na području opštine Čelinac 2014.
16 Odluka o načinu sakupljanja i odvoženja kućnog i drugog otpada sa područja opštine Čelinac
17 Odluka o o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Čelinac 2013.
18 Odluka o obrazovanju i organizaciji mjesnih zajednica na području opštine Čelinac 2013.
19 Odluka o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija sa područja opštine Čelinac koja su dužna da rade u dane praznika Republike Srpske
20 Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Čelinac 2013.
Strana 1 od 2