Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Odluke
Filter 
21 Odluka o administrativnim taksama 2013.
22 Odluka o načinu i uslovima za prekopavanje i podbušivanje javnih površina na području opštine Čelinac 2014.
23 Pravilnik o oizmjenama i dopunama Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje na području opštine Čelinac
24 Odluka o osnivanju Opštinske uprave Čelinac
25 Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu 2014.
26 Odluka o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija sa područja opštine Čelinac koja su dužna da rade u dane praznika Republike Srpske
27 Odluka o komunalnoj nakanadi 2015.
28 Odluka o visini poreske stope poreza na nepokretnosti za opštinu Čelinac u 2017. godini
29 Odluka o utvrđivanju visine vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Čelinac za 2017. godinu
30 Odluka o usvajanju budžeta opštine Čelinac za 2017. godinu
31 Odluka o izvršenju budžeta opštine Čelinac za 2017. godinu
32 Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Čelinac za 2016. godinu
33 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta opštine Čelinac za 2016. godinu
34 Odluka o prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina za 2017. godinu
35 Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2017. godinu
36 Odluka o komunalnim taksama 2017.
37 Odluka o načinu sakupljanja i odvoženja kućnog i drugog otpada sa područja opštine Čelinac
38 Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente u 2017. godini
39 Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2017. godinu
40 Zaključak o usvajanju izvještaja o ostvarenju budžeta i utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve opštine za 2016. godinu
Strana 2 od 3