Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Odluke
Filter 
21 Odluka o dopuni Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca
22 Odluka o administrativnim taksama 2013.
23 Odluka o načinu i uslovima za prekopavanje i podbušivanje javnih površina na području opštine Čelinac 2014.
24 Pravilnik o oizmjenama i dopunama Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje na području opštine Čelinac
25 Odluka o osnivanju Opštinske uprave Čelinac
26 Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu 2014.
27 Odluka o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija sa područja opštine Čelinac koja su dužna da rade u dane praznika Republike Srpske
28 Odluka o komunalnoj nakanadi 2015.
29 Odluka o visini poreske stope poreza na nepokretnosti za opštinu Čelinac u 2017. godini
30 Odluka o utvrđivanju visine vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Čelinac za 2017. godinu
31 Odluka o usvajanju budžeta opštine Čelinac za 2017. godinu
32 Odluka o izvršenju budžeta opštine Čelinac za 2017. godinu
33 Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Čelinac za 2016. godinu
34 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta opštine Čelinac za 2016. godinu
35 Odluka o prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina za 2017. godinu
36 Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2017. godinu
Strana 2 od 2