Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

JU Centar za socijalni rad Štampa El. pošta

Osnivanje


Na osnovu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o javnim službama, te Statuta opštine Čelinac, Skupština opštine Čelinac je na sjednici održanoj 31.08.2000. godine osnovala Centar za socijalni rad Čelinac kao ustanovu sa javnim ovlašćenjima.
Donošenjem novog Zakona o sistemu javnih službi Skupština opštine Čelinac je na sjednici održanoj 30.11.2007. godine donijela Odluku o organizovanju i usklađivanju poslovanja Centra za socijalni rad Čelinac, kojom se mijenja naziv Centra u Javna ustanova Centar za socijalni rad Čelinac.

Ciljevi

Unapređenje usluga kroz:

 1. istraživanje potreba grupa korisnika,
 2. izradu individualnih planova,
 3. edukaciju kadrova;
 4. uspostavljanje procedure za ostvarivanje prava i usluga socijalnog rada;
 5. unapređenje mješovitog sistema socijalne zaštite sa ciljem razvoja partnerskih odnosa;
 6. planiranje troškova na osnovu istraživanja potreba korisnika i zajednice.

 

Zakonska osnova

Zakonska osnova na kojoj počiva rad Centra uključuje sledeće zakone:

 • Zakon o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», br.101/04);
 • Zakon o sistemu javnih službi(«Službeni glasnik RS», br.68/07);
 • Zakon o socijalnoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 5/93, 15/96 i 110/03, 33/08);
 • Porodični zakon («Službeni glasnik RS», br.54/02 i );
 • Zakon o dječjoj zaštiti ( «Službeni glasnik RS», br. 4/02 i 17/08);
 • Zakon o opštem upravnom postupku («Službeni glasnik RS», br.13/02);
 • Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima («Službeni glasnik RS», br.97/04);
 • Zakon o radu («Službeni glasnik RS», br.55/07);
 • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici («Službeni glasnik RS», br.118/05 i 17/08);
 • Krivični zakon RS («Službeni glasnik RS», br. 49/03);
 • Zakon o parničnom postupku («Službeni glasnik RS», br.58/03);
 • Zakon o vanparničnom postupku( «Službeni list SR BiH, 1989.);
 • Zakon o krivičnom postupku(«Službeni glasnik RS», br.50/03);
 • Zakon o taksama i naknadama(«Službeni glasnik RS», br.37/01);
 • Zakon o socijalnoj zaštiti("Službeni glasnik RS", br.37/12).

 

Klijenti

a) djeca:

 • bez roditeljskog staranja i adekvatnog roditeljskog staranja
 • sa smetnjama u  razvoju,
 • čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
 • žrtve nasilja,
 • žrtve trgovine ljudima,
 • sa društveno neprihvatljivim ponašanjem,
 • izložena rizičnim ponašanjima,
 • kojima je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.


b) punoljetna lica:

 • materijalno neobezbijeđena i za rad nesposobna lica,
 • sa invaliditetom,
 • bez porodičnog staranja,
 • sa društveno negativnim ponašanjem,
 • žrtve zloupotrebe psihoaktivnih sredstava,
 • žrtve nasilja,
 • žrtve trgovine ljudima,
 • kojima je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.