Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Skupština Štampa El. pošta

Skupština opštine je predstavničko tijelo građana opštine, i organ odlučivanja i kreiranja politike opštine.

U okviru svog djelokruga, Skupština opštine:

 • donosi Statut opštine,
 • donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
 • donosi Budžet i Završni račun budžeta,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
 • donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
 • donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
 • donosi sprovedbene planove
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informisanja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima kada je ovlaštena zakonom,
 • donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
 • donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
 • donosi odluku o određivanju naziva  ulica, trgova i naseljenih mjesta,
 • donosi odluku o proglašenju praznika opštine,
 • donosi odluku o upotrebi simbola opštine,
 • donosi odluku o članstvu opštine u savez opština i gradova i udruživanju u druge saveze i organizacije,
 • donosi plan korištenja javnih površina,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika Načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine i članove stalnih i   povremenih radnih tijela Skupštine opštine,
 • obrazuje Stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,
 • odlučuje o zaduženju opštine,
 • usvaja poslovnik o radu Skupštine
 • razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,
 • odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Načelnika opštine u skladu sa Zakonom kojim se  uređuje izbor Načelnika opštine,
 • osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim  u skladu sa Zakonom,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum,
 • daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknada za vršenje povjerenih poslova i
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.