Начелник одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију
                 Давид Дерајић

Надлежности Oдјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију:

  • обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката вршењем инспекцијског надзора у области трговине, туризма и угоститељства, пољопривреде, водопривреде, лова и риболова, здравства, социјалне заштите и санитарне инспекције, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, урбанистичко- грађевинских послова у складу са законом о уређењу простора, грађења и урбанизма, екологије, саобраћаја на подручју општине, комуналне инспекције у складу са Законом о комуналној инспекцији;
  • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
  • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима;
  • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга;
  • врши управне, стручне и административне и друге послове за области свог дјелокруга;
  • врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.

У оквиру Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију образују се два одсјека, и то:

  • Одсјек за инспекције
  • Одсјек за комуналну полицију