Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
                    Сања Пуповац

Надлежности Oдјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове:

  • обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, коришћења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлашћења;
  • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
  • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативе за рјешавање и предлаже рјешавање у тим областима;
  • припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
  • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга;
  • врши управне, стручне и административно-техничке послове издавања урбанистичких сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребних дозвола;
  • врши контролу инвестиционо-техничке документације;
  • врши контролу коришћења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за коришћење;
  • врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација);
  • врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.