Начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности
              Витомир Кузмановић

Надлежности:

  • извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима;
  • припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
  • припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга;
  • врши управне, стручне и административне послове за област из свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области;
  • врши управне, стручне, административне и друге послове које му у складу са законом повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности образују се два одсјека, и то:

  • Одсјек за привреду и развој
  • Одсјек за пољопривреду и друштвене дјелатности