Начелник одјељења за општу управу
                  Мирољуб Васић

Надлежности Oдјељења за општу управу су:

  • извршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општих аката који се односе на послове опште управе, грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др), мјесне заједнице, цивилну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара;
  • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
  • припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
  • припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга;
  • врши управне, стручне и административне послове из области свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области;
  • врши управне, стручне, административне и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.

Одјељење за општу управу има два одсјека:

  • Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије
  • Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и заједничке послове