Načelnik odjeljenja za finansije
               Биљана Станивук

Надлежности Oдјељења за финансије:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима;
 • обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области финансирања, буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства;
 • примјењује прописе Скупштине опшрине и начелника општине;
 • прати остваривање политике финансирања у општини;
 • припрема нацрт буџета општине и завршни рачун;
 • врши контролу, правилност и законитост коришћења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета;
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима;
 • припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
 • припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
 • врши управне, административне и друге послове из области свог дјелокруга;
 • врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.