Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Obrazovanje Štampa El. pošta

Danas na području opštine Čelinac postoje tri osnovne škole sa deset područnih škola, jedna srednja škola, kao i jedno dječije obdanište. Škole su uglavnom dobro opremljene, a opština finansijski pomaže funkcionisanje ove značajne djelatnosti.

Osnovnim obrazovanjem se bave:

  • Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelincu,
  • Osnovna škola "Dr Mladen Stojanović" u Jošavki i
  • Osnovna škola "Novak Pivašević" u Dubravi Staroj.

Srednjim obrazovanjem bavi se Srednja škola "Čelinac" u Čelincu.

Više i visoko obrazovanje mladi Čelinčani stiču najviše u susjednoj Banjaluci, a manji broj u drugim univerzitetskim centrima.

Predškolskim obrazovanjem i brigom o najmlađima bavi se dječije obdanište "Neven".

 

OSNOVNA ŠKOLA "Miloš Dujić" ČELINAC

Osnovna škola "Miloš Dujić" osnovana  je 3.oktobra 1955. godine. Ova škola obuhvata dvije devetorazredne škole - Centralnu i Popovac, te pet petorazrednih škola, u Opsječkom, Štrbama, Miloševu, Šahinovićima i Skatavici. Nastavu pohađa više od 1000 učenika. Za ostvarivanje zakonom postavljenih zadataka angažovano je 92 radnika, od čega 68 u nastavi i 24 na obezbjeđenju uslova za rad (higijeničari, kućni majstori, uprava i pedagoška služba). Nastava na svim nivoima je stručno zastupljena. Godišnjim programom rada u školi su formirane sve sekcije (mladi matematičari, fizičari, recitatori, ekolozi, dramska sekcija, mladi geografi, etnolozi, košarka, odbojka i ritmika, mali i veliki hor i likovna sekcija).  U okviru svojih mogućnosti škola je uključena u rad svih društvenih organizacija i institucija, te se oduvijek odazivala na pozive i saradnju. Posebno je važna saradnja sa OSCE, KEMBRIDŽ CENTROM, CIVITAS-om, Narodnom bibliotekom, Centrom za kulturu, sport i informisanje, Odredom izviđača i Čelinačkim novinama.

 

OSNOVNA ŠKOLA "dr Mladen Stojanović" JOŠAVKA

Osnovna škola "dr Mladen Stojanović" u Jošavki je jedna od najstarijih vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Čelinac i u upotrebi je od 1972. godine. Djeluje i radi na području MZ Crni Vrh, Jošavka, Brezičani i Branešci. Nastava se izvodi u dvije smjene u matičnoj školi u Jošavci i u prijepodnevnoj smjeni u područnim školama. Razrednu nastavu u ovoj školi izvodi 13 nastavnika, predmetnu nastavu izvodi 18 nastavnika, nastavu vjeronauke tri vjeroučitelja.

 

OSNOVNA ŠKOLA "Novak Pivašević"  STARA DUBRAVA

Osnovna škola «Novak Pivašević» u Staroj Dubravi, opština Čelinac, osnovana je 1. februara 1957. godine kao četvororazredna škola. Naziv je dobila po narodnom heroju  Novaku /Spasoja/ Pivaševiću, rođenom 1904. godine u Vijačanima Gornjim, srez prnjavorski. Škola je počela sa radom u zgradi Zemljoradničke zadruge "Ukrina" koja je kasnije postala vlasništvo škole. Prvi učitelj u školi bio je Mile Novković, a nastava je izvođena u dva kombinovana odjeljenja. Osmorazredna škola osnovana je 1. februara 1963. godine, centralizacijom područnih škola Šnjegotina Donja, Šnjegotina Velika, Šnjegotina Srednja, Vijačani Gornji, Branešci, Brezičani i Kamenica i dobila naziv osnovna škola "Novak Pivašević" Stara Dubrava. Godine 1977. područne  škole Brezičani, Branešci i Kamenica se izdvajaju iz sastava ove škole. Od tada ova škola radi pod nazivom OOUR Osnovna škola "Novak Pivašević" Stara Dubrava, integrisana sa ostalim školama sa područja opštine Čelinac u Radnu organizaciju Centar za osnovno obrazovanje i vaspitanje Čelinac. U oktobru 1990. godine dolazi do dezintegracije radne zajednice Centar za osnovno obrazovanje i vaspitanje čelinac, te škola djeluje samostalno pod nazivom Osnovna škola "Novak Pivašević" Stara Dubrava. Današnja namjena ustanove je osnovno obrazovanje i vaspitanje. Nastava se izvodi u pet objekata, jednom centralnom u Staroj Dubravi i u četiri područna objekta (Šnjegotina Donja, Šnjegotina Velika, Šnjegotina Srednja i Vijačani Gornji).

Zahvaljujući donaciji Holandske vlade 1999. godine sanirana je područna škola u Vijačanima Gornjim, a 2000. godine izgrađena je potpuno nova  škola u Šnjegotini Srednjoj, dok je 2001.godine Ministarstvo prosvjete i kulture  RS učestvovalo u izgradnji nove područne škole u  Snjegotini Velikoj, a u 2004. godini sanaciji  područne škole u Snjegotini Donjoj. Japanska organizacija JEN donirala je 2000.godine osnovnoj školi nov školski namještaj. Uz pomoć Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske 2007. godine je izvršena rekonstrukcija krova, sanacija fasade i stolarije na centralnom školskom objektu u Staroj Dubravi.

U školi je zaposleno 49 radnika, od čega je 30 nastavnika, a ostatak čine rukovodeće, administrativno i pomoćno osoblje.

 

SREDNJA ŠKOLA ČELINAC

Odjeljenja  srednjih  škola  u  Čelincu  počela  su  sa  radom  6.septembra 1975. godine, kao  isturena  odjeljenja  srednjih  škola  iz Banjaluke. 1976. godine donijeta  je  odluka  o  osnivanju   Centra  za  usmjereno  obrazovanje  i  vaspitanje  Čelinac.

Od upisanih  223  učenika, poslije  popravnih  ispita  razred  je  završilo  182  učenika. U  školsku  1976/77. godinu  upisano  je  ukupno  10  odjeljenja, od  toga  pet  odjeljenja  za  radnička  zanimanja  sa  ukupno  157  učenika  i  pet  odjeljenja srednjih  stručnih  škola sa  ukupno  168  učenika  prve  i  druge  godine, ukupno  335  učenika. Na  početku  rada  škola  se  susrela  sa  velikim  poteškoćam. Nastava  se  izvodila  u  skupštinskim  barakama  u  dvije  smjene. U  baraci  je  napravljeno  pet  učionica, zbornica i  jedna  kancelarija. Zaposlenih  radnika  bilo  je  20, i  to  12  profesora. U decembru 1977. godine  Centar  za  usmjereno  obrazovanje  i  vaspitanje upisan  je  u  Sudski  registar  kod  Okružnog  privrednog  suda  u  Banjoj  Luci.

Zbog  loših  uslova  rada  u  skupštinskoj  baraci  Prosvjetno-pedagoška  služba  zabranila  je  rad, tako da se teorijska  nastava  se  izvodila  u  prostorijama  Osnovne  škole "Miloš  Dujić", a praktična  nastava  u  radionicama  u  Čelincu  i  Banjoj  Luci. Od  drugog  polugodišta  školske  1978/79. godine  nastava  se  izvodi  u  novoizgrađenoj  zgradi  Centra  koja  je  imala  devet  učionica, pet  kabineta  i  ostale  neophodne  prostorije. Škola  nije  imala  fiskulturnu  salu.  1995. godine  Centar  mijenja  naziv  u  Srednja  škola  „Čelinac„.

Danas se nastava izvodi u dvije  smjene  u   jedanaest  učionica, dva  savremeno  opremljena  kabineta  informatike  i  dvije  radionice  za  praktičnu  nastavu. Sa školom je povezana i sportska dvorana koju učenici koriste kao salu za fizičko vaspitanje.