Стручна служба начелника општине:

  • врши стручне, административне, техничке и друге послове за потребе начелника општине и замјеника начелника општине
  • припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине и начелник општине уколико припрема тих аката није у надлежности одјељења
  • извршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општих аката који се односе на послове цивилне заштите и јавну набавку роба, услуга
  • информише јавност о раду Скупштине општине и начелника општине
  • врши послове протокола начелника и замјеника начелника општине
  • врши управне послове који су у надлежности начелника општине
  • врши дактилографске послове за потребе начелника општине
  • врши друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама начелника општине.